Karnak – Hypostyle, porte sud

Karnak – Hypostyle, porte sud

Tirages n°83-84*.
Thèbes (Karnak) (Porte sud de la salle hypostyle)